Waarom is Portugal fiscaal nu zo aantrekkelijk? En wat is het NHR - statuut nu juist?

Wat is NHR? Maakt u zich geen zorgen, het is geen nieuw virus of een corona-mutatie … Het is een zeer aantrekkelijk belastingvoordeel in Portugal. De eerste 10 jaar dat u in Portugal woont, betaalt u in de meeste gevallen geen belasting! Hier de details.

Voor wie? De regeling staat open voor iedereen die het recht heeft om in Portugal te verblijven (een EU / EER / Zwitsers staatsburger of een houder van een verblijfsvergunning) en die de afgelopen 5 jaar geen fiscaal inwoner van Portugal was.

Wat is nu het fiscaal voordeel? Heel eenvoudig gezegd: alle inkomsten die je buiten Portugal verdient kan je met wat creativiteit buiten de Portugese belastingen houden voor de eerste 10 jaar. Interessant zeker in tijden van telewerken… biedt dit heel veel mogelijkheden. Hierna volgen de details…

Begrijp de filosofie. Probeer te begrijpen dat de Portugese fiscus en de overheid dit systeem heeft ingevoerd om vermogenden aan te trekken. De redenering is dat, zelfs als u het gevoel hebt geen belastingen te betalen, u toch bijdraagt tot de Portugese schatkist. En daar is het om te doen… U kan als u handig bent personenbelasting vermijden maar u gaat wel eten en drinken in Portugal en u gaat BTW betalen, u gaat investeren in vastgoed of huren ook zo draagt u bij. De regel geldt voor 10 jaar, na 10 jaar bent u waarschijnlijk voor een stuk geïntegreerd en zal u de normale Portugese belastingen betalen. Dit om maar te zeggen dat de fiscus welwillend is tegenover dit stelsel en u niet gaat controleren om u uit het stelsel te ‘zwieren’, neen ze willen u bij de club!

U moet er enkel uw hoofdverblijfplaats hebben. Om van het NHR te genieten moet u in Portugal een ‘hoofdverblijf’ hebben, dus een woning of appartement huren of kopen. Er is dus geen minimumverblijf nodig in Portugal om vrijgesteld te zijn van belastingen. U moet zich dus niets aantrekken van de vervelende 183 dagen – regel zoals die in de meeste andere landen geldt. Het is wel opletten dat u niet te lang in een ander land verblijft buiten Portugal om daar weer niet belast te worden.

ondernemen portugal
Geld

Welke inkomsten zijn nu vrijgesteld?

De regel is dat het inkomsten zijn die hun oorsprong vinden buiten Portugal en daar ‘belast’ werden of ‘belastbaar zijn’… Dit laatste houdt in dat ze NIET effectief moeten belast zijn geweest…
We hebben het dan onder meer over inkomen als zelfstandige of eenmanszaak uit buitenlandse bron, royalty’s, vermogenswinsten en investeringen of huurinkomsten zijn vrijgesteld van Portugese belasting zolang ze in het bronland kunnen worden belast op grond van een overeenkomst inzake dubbele belastingheffing of volgens het OESO-model belastingverdrag.

Voorbeeld. U ontvangt bv. dividenden uit een Bulgaarse vennootschap, want u heeft daar een IT-bedrijfje, die dividenden worden dus de eerste 10 jaar niet belast in Portugal.

Let op! Bovendien mogen dergelijke inkomsten volgens de toepasselijke Portugese wetgeving niet worden beschouwd als afkomstig uit Portugal en mogen ze niet afkomstig zijn van een belastingparadijs op de zwarte lijst. Dus als u bijvoorbeeld dividenden ontvangt uit Hong Kong, bent u in Portugal niet belastingvrij en geniet u niet van de NHR.

Inkomsten uit buitenlandse bron zijn vrijgesteld van Portugese belasting als zij onderworpen zijn aan belasting (in welk tarief dan ook) in het bronland, hetzij op grond van een dubbelbelastingverdrag, hetzij onder het OESO-modelbelastingverdrag.

Meerwaarden, even opletten. Meerwaarden worden verschillend behandeld naargelang ze voortkomen uit de vervreemding van onroerende of roerende goederen. Hoewel meerwaarden uit de vervreemding van een onroerend goed onder het dubbelbelastingverdrag kunnen worden belast in het land waar het onroerend goed zich bevindt en daarom in Portugal zullen zijn vrijgesteld onder NHR, zullen vermogenswinst uit de vervreemding van roerende goederen (zoals aandelen, effecten … ) in de meeste gevallen belastbaar zijn in de woonstaat Portugal en zelfs uitgesloten van het NHR-regime, dus belastbaar aan 28%. Ook hier kunnen we samen naar legale maar creatieve oplossingen zoeken.

ondernemen in portugal
fiscaal vertegenwoordiger portugal

Wat als u effectief gaat werken in Portugal?

Wat als u onder de NHR – gaat werken in Portugal?

Het kan zijn dat u inkomsten hebt die niet vrijgesteld zijn onder het NHR. U gaat bv. lokaal werken in Portugal, u opent een tandartsenpraktijk voor Belgen en Nederlanders in de Algarve of u wordt vastgoedmakelaar aan de Portugese Zilverkust. In dat geval betaalt u de eerste 10 jaar NIET de normale Portugese belastingen die kunnen oplopen tot 48%. Neen u betaalt de eerste 10 jaar dan slechts 20% verhoogd met sociale bijdragen.

Nieuwe aantrekkelijke regeling voor software inkomsten! Slechts belast aan 3%.

Een reeds bestaande regeling werd erg recent uitgebreid. Als je in een Portugese vennootschap eigen software ontwikkeld en deze bv. verder in licentie geeft, wordt de winst voor 85% vrijgesteld van Portugese vennootschapsbelasting. Dus slechts op 15% word je dan belast in je vennootschap. Als je dan weet dat de winst in de vennootschap wordt belast tegen 21%, kom je op een belastingdruk van iets meer dan 3% uit. Dit kan eventueel gecombineerd worden met het NHR-statuut. Hier zijn er heel wat mogelijkheden waardoor alles bijzonder interessant wordt. Contacteer ons voor de details op: info@portugaladviseur.com

Waarom beroep doen op een fiscaal vertegenwoordiger?

Een fiscaal vertegenwoordiger in Portugal neemt graag zoveel mogelijk uit handen als het gaat om jouw Portugese belastingen. In de praktijk blijkt vaak dat het voor niet-ingezetenen niet altijd even makkelijk is om zonder fiscaal vertegenwoordiger een Portugees fiscaal dossier te openen. Dit gaat vaak gepaard met een aanzienlijke wachttijd, onduidelijkheid en vanzelfsprekend taalproblemen.

Ook zien we dat de betaling van belastingen en correspondentie met de Portugese belastingdienst vaak moeizaam verloopt. Dit komt onder andere door de toenemende complexiteit en eisen van de belastingdienst.

Een algemeen fiscaal vertegenwoordiger regelt uw Portugese fiscaal dossier en neemt alle zorgen en taken rondom de belasting in Portugal op zich. Je fiscaal vertegenwoordiger is op de hoogte van alle belastingregels en belastingvoordelen in het land en zorgt ervoor dat je nooit te veel belasting betaalt. Zo kun je met een gerust hart zaken doen in Portugal of een huis kopen in Portugal.

Is het verplicht om een fiscale vertegenwoordiger in Portugal te hebben?

Sinds 2012 is het voor niet-ingezetene in Portugal niet meer verplicht om een fiscale vertegenwoordiger te hebben. Je mag als natuurlijke persoon dus zonder fiscale vertegenwoordiger naar de Portugese belastingdienst gaan om een fiscaal dossier te openen.

Als je dit doet, moet je je wel ervan bewust zijn dat je volledig zelf verantwoordelijk bent voor alle fiscale zaken in Portugal. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de correcte belastingbedragen en voor de (Portugese) correspondentie van en naar de belastingdienst. En dat terwijl niet erg waarschijnlijk is dat de  Portugese belastingdienst de correspondentie naar jouw buitenlandse adres verzendt.

Hoewel het dus niet verplicht is, raden we je wel ten zeerste aan om als niet-ingezetene een algemene fiscale vertegenwoordiging in Portugal in te schakelen om jouw fiscale zaken te regelen en belastingcorrespondentie te ontvangen. Zo kun jij alles uit handen geven en hoef je je niet bezig te houden met het opstellen en indienen van belastingaangifte en het afhandelen van de Portugese correspondentie met betrekking tot belastingen, hertaxaties, audits, beroepsprocedures, terugbetalingen, enzovoorts. Op deze manier voorkom je mogelijke boetes of onverwachte belastingkosten door onwetendheid in verband met het Portugese belastingstelsel.

Uiteraard kan uw portugal adviseur hiermee helpen!!

ondernemen in portugal
Calculeren

Hoe zit het met de fiscale behandeling van pensioenen in Portugal?

Tot voor kort werden pensioenen niet belast in Portugal. Onder druk van vooral de Scandinavische landen is er nu in principe een minimumbelasting ingevoerd van 10% maar het is toch wat complexer dan dat. Soms is het ingewikkelder dan dat en moeten we de dubbelbelastingverdragen onderzoeken …

10%. Dus de 10% is een vlaktarief, onafgezien van de hoogte van uw pensioen. Je zal een ‘woonplaatsattest’ moeten voorleggen aan de fiscus van je voormalige residentiestaat om de belastingen aldaar te vermijden. En zien dat je bent uitgeschreven uit het bevolkingsregister!

Let op! Niet alle pensioenen zijn vrijgesteld van Belgische of Nederlandse belastingen. Het is allemaal wat complexer. Ambtenaren hangen er aan voor de moeite. Ambtenarenpensioenen worden steeds belast in het voormalige thuisland.
Voor de Belgen

Extra legale pensioenen voor werknemers. We hebben het dan over de zgn. groepsverzekeringen, de IPT’s, de derde pijler enz. Voor velen een flinke bonus na al het harde werken. Ook hier is er weer onderscheid tussen werknemers en en zelfstandigen. In de meeste (niet allemaal) belastingverdragen (wel met Portugal) is voorzien dat de woonstaat (dus Portugal) heffingsbevoegd is voor ‘pensioenen en andere soortgelijke beloningen’ betaald ter zake van een vroegere dienstbetrekking.

Onder ‘soortgelijke beloningen’ worden dan afkoopsommen of eenmalige betalingen verstaan. Je zal echt een tijdje, minstens bv. een jaar al moeten wonen in Portugal vooraleer je de uitkering ontvangt. Anders zal de ficus zeggen dat je ‘snel snel’ bent verhuisd voor belastingredenen…

Lissabon

Let op! Er is hier zelf een circulaire over verschenen (Ci.RH.241/585.607 (AOIF 19/2007) dd.12.07.2007. Hier stelt de fiscus dat ze streng zal toezien op elkeen die fictief verhuist naar het buitenland om aanvullende pensioenkapitalen te onttrekken aan de Belgische belasting. Er wordt nog aan toegevoegd dat ‘de taxatiediensten verzocht worden om bijzonder waakzaam te zijn wanneer zij vaststellen dat een belastingplichtige, kort vóór zijn pensionering, zijn woonplaats overbrengt naar een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. En er moet nagegaan worden of er sprake is van een daadwerkelijke overbrenging van de fiscale woonplaats’. Er wordt zelf aan de fiscale ambtenaren aangeraden gedurende drie belastbare tijdperken het dossier verder op te volgen.

Tip. Dus zoals eerder gezegd vertrek niet op het laatste nippertje en kom niet terug vlak nadat je hebt gecasht… Dit neemt natuurlijk niet weg dat je nog regelmatig in België aanwezig mag zijn… het is lekker reizen in de Shengenzone…

Wat nu met een IPT? Dit is de zgn. ‘individuele pensioentoezegging’ die je als zelfstandige bedrijfsleider hebt opgebouwd via jouw bedrijf. Het kan soms om forse kapitalen gaan. Hier is gelukkig ook Portugal, de woonstaat bevoegd. Even technisch, hier moeten we kijken naar het zgn. ‘restartikel’ in het dubbelbelastingverdrag. Dit artikel wijst de heffingsbevoegdheid over inkomen dat niet daadwerkelijk benoemd is in de andere verdragsartikels, echter eveneens toe aan de woonstaat.

Tip. Ook de zgn. Riziv-bijdrage en solidariteitsbijdrage op die pensioenkapitalen kan men niet opeisen. Dat is uitdrukkelijk door het Europees Hof bevestigd (Hvj, 26.10.2016, C-269/15) en ook door het Hof van Cassatie (Cass.06.03.2017).

Let op! Om die 10% te genieten op uw pensioen moet u zich ook aanmelden voor het NHR-schema. Wij helpen u graag met de formaliteiten!

Voor de Nederlanders was er ook lange tijd onduidelijkheid. Nu heeft de rechter duidelijk geoordeeld dat de heffingsbevoegdheid op AOW-uitkeringen zonder twijfel tot de bevoegdheid van Portugal hoort. Het is voldoende dat het ‘belastbaar’ is in Portugal of ,het dan ook effectief ‘belast’ wordt is niet belangrijk.

Een op maat gemaakt fiscaal plan

Uiteraard is elk traject anders en maken wij voor iedereen een plan op maat. Dit doen we door zorgvuldig rekening te houden met jouw fiscaal dossier. Zo voorzien wij iedereen van het juiste fiscaal advies in Portugal. Niet alleen niet-ingezetene van Portugal kunnen bij ons terecht voor advies. Ook als je gaat emigreren naar Portugal of al verhuisd bent naar Portugal, staan wij voor je klaar met hulp en fiscaal en juridisch advies in Portugal.

Betaal je nog erfrechtbelasting als je in Portugal woont?

Welke regels zijn er van toepassing bij een overlijden en welke erfrechtbelasting? Wat als je in Portugal woont en overlijdt en je kinderen wonen nog in België of Nederland ergens anders, en jij hebt vastgoed in beide landen. En mogelijk nog een Belgisch of Nederlands huwelijkscontract of testament. Kortom een kluwen. We helpen u er doorheen!

Welk erfrecht is van toepassing?
Daarom heeft Europa een basisprincipe uitgewerkt: het zijn de autoriteiten (bv. een rechtbank, een notaris, een registratiekantoor…) van het land waar de overledene zijn laatste gewone verblijfplaats had die bevoegd zijn om de erfopvolging af te handelen. Het is bovendien het recht van het land waar de overledene zijn laatste gewone verblijfplaats had die van toepassing is op de afhandeling van de erfopvolging. DUS Portugal!

Goed om weten! Wel kunnen EU-burgers sinds kort ervoor kiezen dat hun erfopvolging wordt afgehandeld volgens het recht van het land van hun nationaliteit. De rechtskeuze wordt bepaald via een testament, dus het moet in een testament staan. Het gekozen land hoeft geen EU-lidstaat te zijn. Er is altijd maar één recht van toepassing op de gehele nalatenschap. Je kan dus niet bepalen dat bv. het Nederlandse recht van toepassing is op je roerende goederen en het Portugese recht op je onroerende goederen.

Wat is de “laatste gewone verblijfplaats”? De gewone verblijfplaats is het land waarmee de overledene een duurzame en nauwe band had. Vaak zal het land waar de overledene zijn woonplaats had, aangeduid worden door de
bevoegde autoriteit, maar dat zal niet altijd het geval zijn. Het is een feitenkwestie. Zo kan de erflater bijvoorbeeld in verschillende landen gewoond hebben… Maar laat ons het niet te complex maken, dus als je echt in Portugal woont, is het Portugese erfrecht van toepassing, tenzij je dus expliciet keuze zou maken voor het Belgisch erfrecht als je Belg bent of het Nederlands erfrecht als je Nederlander bent.

Infrastructuur

Ons advies. Je gaat in Portugal wonen ga dan voor Portugees erfrecht. Zonder in details te gaan, ook het Portugees erfrecht is gesteund op de Code Civil van onze vriend Napoleon, en sluit dicht aan bij het Belgisch en Nederlands erfrecht. Ga daarom naar de Portugese notaris en zeg wat je wilt geregeld zien, bv. alles voor de langstlevende en laat dit uitschrijven naar Portugees recht. Dit zal dingen makkelijker maken bij een eventueel overlijden. Doe hetzelfde met je huwelijkscontract!

Moet je successierechten of zgn. erfrechtbelasting betalen?

Nu spreken we over de zgn. erfrechtbelasting! Hier hebben we goed en slecht nieuws. We beginnen eerst met het goede nieuws. In Portugal zijn de successierechten afgeschaft sinds 2004!

Geen successierechten in Portugal. Op al uw bezittingen die je na laat in Portugal zijn er géén successierechten in de rechte lijn, dus tussen grootouders-ouders-kinderen en kleinkinderen.

Stel dat je dingen nalaat aan andere personen, een neef, vriend, stiefkind…dan is er een zgn. ‘stamp duty’ van 10% verschuldigd.

Mogelijk successierechten in België en Nederland. Heb je echter nog vastgoed in België of Nederland, bv. uw voormalige gezinswoning die je verhuurt of een appartement aan de kust, dan zijn hier geen Portugese maar Belgische of Nrderlandse erfrechtbelasting op verschuldigd. Het gaat dus on ‘onroerende’ goederen!

Wanneer ben je nu echt weg voor de fiscus uit Nederland of België?

Om zeker te zijn dat de Belgische of Nederlandse fiscus u niet kan komen lastig vallen, overlopen we nog enkele belangrijke punten.

Voor de Nederlanders

U bent fiscaal inwoner van Nederland als u uw permanente woon- of verblijfplaats in Nederland hebt. Daarbij kijkt de fiscus onder meer of:

 • u de meeste tijd door brengt op een adres in Nederland;
 • uw partner en uw gezin in Nederland wonen;
 • u werkt in Nederland;
 • u verzekerd bent in Nederland;
 • u een huisarts hebt in Nederland;
 • u lid bent van een of meer Nederlandse verenigingen;
 • uw minderjarige kinderen een opleiding volgen in Nederland.
 • Waar verblijft het gezin?
 • Waar wordt een woning aangehouden?
 • Waar bent u ingeschreven in de gemeentelijke administratie
 • Is er sprake van gebruik van gas en water op het woonadres?
 • Waar wordt geld opgenomen van de bank resp. pin opnamen gedaan?
 • Waar is uw bank en vermogensbeheerder gevestigd?
Vlag Portugal

Voor de Belgen

Fiscale woonplaats. Wat wordt hier nu onder verstaan? Als iemand zijn fiscale woonplaats in België of Nederland heeft dan wordt hij/zij in België of Nederland belast op zijn/haar wereldwijd inkomen.
Wat is die fiscale woonplaats nu precies? In de Belgische wetgeving staat dat niet omschreven. Dus het zijn de rechters die dit begrip inhoud zijn gaan geven. Centraal staat de ‘intentie’ van waar je wilt wonen. En het is de Belgische fiscus die moet bewijzen dat je fiscale woonplaats in België is!
De fiscale woonplaats wordt omschreven als ‘de plaats waar men werkelijk woont, gekenmerkt door bestendigheid en/of continuïteit, de hoofdverblijfplaats van de echtgenoot en kinderen, het centrum van de familiale, professionele en vrije tijdsbeleving’.

De Belgische fiscus heeft er nog een eigen betwistbare voorwaarde bijgevoegd: alleen indien je meer dan 24 maanden op een vaste plaats in het buitenland verblijft is jouw fiscale woonplaats NIET meer in België.
Eigenlijk is het begrip fiscale woonplaats een verouderd gegeven dat veel discussies oproept. Waar woont een digitale nomade? Een jonge blitse IT’ er die zich omringt met smartphones, iPads, iPods, docking stations,… Iemand die vliegtuigen en hogesnelheidstreinen neemt alsof het dagelijkse metro- of tramritjes zijn. Iemand die een internationale vriendenkring heeft en die zich even goed thuis voelt in Boedapest, Dubai of Gent… Waar woont die man of vrouw?

Andere landen hebben een veel simpeler criterium en die stellen dat indien je meer dan 183 dagen per jaar in het land vertoeft, je dan daar belast wordt en daarmee uit. Dat is dus niet zo in België.

ondernemen

De twee vermoedens!

Om het nog wat complexer te maken heeft de Belgische overheid zelf twee vermoedens ingevoerd. Met deze vermoedens probeert men aan te tonen dat je in België woont en er belastingplichtig bent.
Het eerste vermoeden is de ‘inschrijving in het Belgisch bevolkingsregister’.

Dus als je bent ingeschreven in het Belgisch bevolkingsregister gaat men ervan uit dat je hier woont. Maar dit vermoeden is ‘weerlegbaar’. Maar als je bent uitgeschreven betekent dit a contrario niet onmiddellijk dat je geen Belgisch belastingplichtige meer bent. Begrijpen wie het kan.

Niet vergeten! Als je van plan bent het land te verlaten mag je dus zeker niet nalaten om jezelf te gaan uitschrijven op de gemeente. Je krijgt dan een formulier A8 als bewijs van uitschrijving, wat de noodzakelijke eerste stap is op weg naar je fiscale bevrijding. Zo was er een aantrekkelijke jonge dame die crew member was op een jacht van een rijke Rus met als thuisbasis de Kaaimaneilanden. Om goed te doen en wegens praktische redenen had ze zich niet uitgeschreven uit haar Belgische geboortestad. Ze had in België geen vriend, geen kind, geen huis, niks! Ze kwam enkel met de feestdagen nauwelijks een weekje naar België.

Toen de belastingcontroleur vroeg waarom ze geen aangifte indiende, vertelde ze opgewekt dat dit niet hoefde want dat ze op de Kaaimaneilanden woonde. Alleen al de locatie Kaaimaneilanden deed de controleur zijn bloeddruk stijgen naar Himalayaanse hoogten, de man geraakte niet uit zijn woorden, begonnen te trillen op een manier die zelf indruk maakt op een afkickende crackverslaafde… Alle mogelijke bezwaarschriften, telefoontjes, e-mails, vliegtuigtickets, en logboeken ten spijt… Niets kon de controleer nog overtuigen. Het kalf was verdronken.

Er is ook nog een tweede vermoeden en dit vermoeden is NIET weerlegbaar.
Dit betekent dat van zodra dit vermoeden zich voordoet je hoe dan ook in België belast wordt. Dit tweede vermoeden stelt dat wanneer uw echtgenoot/echtgenote, of de persoon met wie u wettelijk samenwoont, in België verblijft, je dan als partner van jouw geliefde ook in België belast wordt. Dus of scheidt van uw echtgeno(o)te of neem hij of hem meer naar Portugal. Het moet van de belastingen…

Zetel van fortuin

Er is ook nog een tweede criterium om je in België belastingen te doen betalen en je te beschouwen als Belgisch rijksinwoner en belastingplichtige: de zogenaamde ‘zetel van fortuin’. Wat is de ‘zetel van fortuin’? Er wordt aangenomen (want de wetgever geeft hier geen definitie van) dat de zetel van fortuin ‘de plaats is vanwaar het vermogen wordt beheerd en/of waar de zetel van beroepsbezigheden zich bevindt’. De plaats waar het vermogen gelegen is hoeft niet samen te vallen met de plaats van waaruit het vermogen beheerd wordt. Via het internet kan je natuurlijk je vermogen beheren vanop je zeiljacht of vanuit je jacuzzi. De vraag is dus: wat is het belang van dit criterium nog vandaag?

Even praktisch

Dus als u naar Portugal verhuist dan gaat u dus eerst naar de gemeente om u uit te schrijven. Dat is de stap die u zeker niet mag vergeten. Vervolgens neemt u contact op met de belastingdienst en u vraagt om een zgn. ‘aangifte speciaal’. Wat is dit? Dit is uw finale belastingfactuur. Stel u verhuist op 1 november dan vraagt u de fiscus dat u al voor 2020 (voor 10 maanden dan) uw belastingen mag betalen. U wacht dus niet op de normale belastingbrief in 2021 over de inkomsten 2020. Neen u vraagt nu al de factuur, u betaalt en de eindeloze fiscale vrijheid lacht u breed tegemoet. Meer moet u eigenlijk niet doen. U kan zich dan in Portugal (dit is geen verplichting) nog inschrijven op het Belgische consulaat of de ambassade.

Want als bv. uw internationale reispas vervalt moet u een nieuwe aanvragen in Portugal omdat u daar woont maar men zal u daar enkel helpen als u er zich officieel inschreef. Bovendien kan u dan ook uw stem in Portugal uitbrengen voor de federale verkiezingen. En als het wat meezit wordt u op de nationale feestdag nog uitgenodigd voor een glas lauwe cava.

Veelgestelde vragen over Fiscaal

Meer informatieNeem contact op

Dit betekent dat u in bepaalde gevallen een 10 jarige vrijstelling kunt hebben van bepaalde buitenlandse inkomsten zoals dividenden, of in bepaalde gevallen voor werk dat u in Portugal uitoefent voordelig wordt belast. Lees hier meer details!

Meer informatie

Portugal is een stabiele democratie. Het is altijd mogelijk dat er aan fiscale wetgeving wordt gesleuteld maar dit zal geen impact hebben als u in een bepaald systeem zit zoals de NHR. Er zal retro-actief niets gewijzigd worden.

Meer informatie

In rechte lijn ((groot)ouders-kinderen-kleinkinderen) zijn er geen successierechten. In alle andere gevallen is er een belasting van 10%.

Meer informatie

Neen helaas niet. Uiteraard 10 jaar is een lange periode. Wij kunnen na 10 jaar uiteraard samen met u naar alternatieven zoeken.

Meer informatie

Crypto’s worden gunstig belast. Hier vind je meer informatie.

Meer informatie

Zodra de wagen meer dan 6 maanden in Portugal is, moet u de auto registeren in Portugal. U moet dan in Portugal naar de technische controle. Uw portugaladviseur kan hierbij helpen!

Meer informatie

Niet als de auto al meer dan zes maanden uw privé eigendom is in het land van herkomst. Er zijn wel andere belastingen verschuldigd. Uw portugaladviseur kan voor u de verschuldigde belastingen berekenen.

Meer informatie

Het enkel hebben van een NIF nummer betekent nog niet dat u belastingplichtig bent in Portugal.

Meer informatie

Nee, dit kan niet; daarom bestaat er zoiets als een dubbelbelastingverdrag. Maar het is wel van belang dat u zich goed laat adviseren, daar is portugaladviseur voor.

Meer informatie

Nee, u moet dit doen voor 31 maart volgend op het jaar dat u zich inschrijft in Portugal. Doet u dit niet dan verspeelt u definitief dit recht.

Meer informatie

Nee, helemaal niet. U kan als u tijdelijk weg bent ook het NHR-statuut opschorten! Maar de 10 jaar wordt dan niet verlengd!

Meer informatie

Ja zeker! Je kunt hier meer details daarover lezen!

Meer informatie

Nee; dit kunnen wij voor jou doen.

Meer informatie

Wettelijk niet meer maar wel sterk aan te raden!

Meer informatie

 1. We kunnen helpen bij het vinden van geschikt vastgoed om te kopen of te huren
 2. We assisteren met de inschrijving bij de lokale immigratiedienst zodat u een verblijfsvergunning verkrijgt voor Portugal
 3. We bekomen voor u het fiscaal interessante NHR – statuut, geldig voor 10 jaar
 4. We kunnen u aanmelden bij de publieke gezondheidszorg en kunnen u helpen als u een bijkomende private verzekering wenst
 5. We begeleiden u bij de opening van uw bankrekening
 6. We kunnen helpen met de invoer van uw wagen
 7. We begeleiden u met fiscaal u uit te schrijven uit België of Nederland
 8. We verzorgen uw jaarlijkse belastingaangifte
Meer informatie

Alle downloads over Fiscaal

Portugal, nog steeds aantrekkelijk voor crypto-fanaten

Download
Portugal Fiscal Hope Dutch book

Portugal, fiscale hoop in bange dagen!

Download